Opłaty

Za wykonywane czynności notarialne notariusz Małgorzata Derdas – Dziewit oraz notariusz Mirosława Skłodowska pobierają opłaty, ponoszone przez strony czynności, na które składa się, zazwyczaj, kilka elementów.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie – notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie (zwane taksą notarialną) określone każdorazowo na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe jednak niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności, szczegółowo określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2013r., poz. 237 tekst jedn.). Oprócz taksy notarialnej notariusze w Sosnowcu pobierają od stron czynności wymagane przepisami prawa podatki i opłaty sądowe, w tym:

  • podatek od czynności cywilnoprawnych (na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych /tekst jednolity Dz. U. 2010 nr 101, poz. 649 ze zm./)
  • podatek od spadków i darowizn (na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn /tekst jednolity Dz. U. 2004 nr 142, poz.1514 ze zm./)
  • opłata sądowa (na podstawie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych / tekst jednolity Dz. U. 2010 nr 90, poz. 594/)

Zebrane opłaty i podatki przekazywane są na właściwe rachunki bankowe odpowiednich instytucji państwowych. Należne opłaty oraz podatki związane z dokonywaną w kancelarii notarialnej czynnością notarialną należy uiścić gotówką w dniu podpisania aktu notarialnego. Istnieje również możliwość ich wpłaty na rachunek bankowy naszej kancelarii notarialnej przed dokonaniem czynności notarialnej, po wcześniejszym ustaleniu ich wysokości.

W celu ustalenia wysokości wszystkich opłat za daną czynność notarialną prosimy o kontakt osobisty bądź telefoniczny z naszą kancelarią notarialną.

Udzielanie porad prawnych dotyczących czynności notarialnych w Kancelarii Notarialnej w Sosnowcu jest bezpłatne.

Maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności znajdą Państwo tutaj: Taksa Notarialna.

Ceny usług notarialnych podlegają negocjacji.