Dokumenty

Dokumenty niezbędne do dokonania czynności notarialnych w Kancelarii Notarialnej Notariusze s.c.

Do dokonania wszelkiego rodzaju czynności notarialnych notariusz Małgorzata Derdas – Dziewit oraz notariusz Mirosława Skłodowska potrzebują niezbędnych dla danej czynności dokumentów. Do dokonania każdej czynności notarialnej konieczne są dane osobowe biorących w niej udział stron: imiona i nazwiska, imiona rodziców, stan cywilny, adres zameldowania, numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego, paszportu lub karty pobytu (dla obcokrajowców), a w przypadku firm – NIP, REGON, numer KRS lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Dokumenty niezbędne do przeprowadzenia czynności notarialnej powinny być dostarczone do Kancelarii odpowiednio wcześniej, przed ustalonym z notariuszem terminem dokonania czynności notarialnej, w celu dokonania ich analizy oraz przygotowania projektu aktu notarialnego. Dokumenty mogą zostać dostarczone osobiście, kurierem, pocztą, faxem lub drogą mailową. Na etapie przygotowawczym dokumenty mogą być w oryginałach lub w kopiach. Oryginały dokumentów muszą być przedłożone notariuszowi najpóźniej przy samym odczytywaniu aktu notarialnego.

Lista dokumentów koniecznych przy dokonywaniu poszczególnych czynności notarialnych zależy od rodzaju i treści danej czynności, okoliczności oraz stanu prawnego konkretnej sprawy. W związku z powyższym w konkretnej sytuacji mogą być potrzebne dodatkowe dokumenty lub informacje dlatego celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Kancelarią Notarialną Notariusze s.c. w Sosnowcu.