Sprzedaż lub darowizna lokalu z księgą wieczystą

Lista dokumentów koniecznych przy sprzedaży lub darowiźnie lokalu z księgą wieczystą obejmuje:

  • numer księgi wieczystej lub odpis zwykły z księgi wieczystej,
  • podstawa nabycia: czyli jeden z wymienionych dokumentów to jest wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
  • dane osobowe stron umowy (imiona, nazwiska, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, NIP, adres zameldowania),
  • dodatkowo w przypadku osób prawnych – aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP,
  • wartość rynkowa lokalu,
  • warunki i data wydania lokalu,
  • nr konta bankowego,
  • zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
  • zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych,
  • dowód opłacenia podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu.

Notariusz Małgorzata Derdas – Dziewit oraz notariusz Mirosława Skłodowska udzielają nieodpłatnie wszelkich informacji dotyczących czynności notarialnych.