Czynności notarialne

Notariusz Małgorzata Derdas – Dziewit oraz notariusz Mirosława Skłodowska, w zakresie swoich uprawnień działają jako osoby zaufania publicznego i zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz.U. 2008 r. Nr 189 poz. 1158) – dokonują czynności, którym strony są obowiązane lub chcą z własnej woli nadać formę notarialną.

Zgodnie z art. 79 wyżej wymienionej ustawy notariusz Małgorzata Derdas – Dziewit oraz notariusz Mirosława Skłodowska dokonują następujących czynności:

  • sporządzają akty notarialne (np. umowy sprzedaży i darowizny, umowy zamiany, umowy podziału majątku, umowy przedwstępne);
  • sporządzają akty poświadczenia dziedziczenia (ustawowego oraz testamentowego);
  • sporządzają poświadczenia (np. zgodności odpisu lub kopii z okazanym dokumentem, własnoręczności podpisu);
  • doręczają oświadczenia;
  • spisują protokoły (np. protokoły dziedziczenia, protokoły walnego zgromadzenia spółki);
  • sporządza protesty weksli i czeków;
  • przyjmują na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
  • sporządzają wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
  • sporządzają projekty aktów notarialnych, oświadczeń i innych dokumentów;
  • sporządzają inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz Małgorzata Derdas – Dziewit oraz notariusz Mirosława Skłodowska są zobowiązane czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.
Czynności notarialnych notariusz Małgorzata Derdas – Dziewit oraz notariusz Mirosława Skłodowska dokonują w Kancelarii Notarialnej w Sosnowcu. Czynność notarialna może być jednak dokonana również w innym miejscu (np. w szpitalu czy domu opieki), jeżeli przemawia za tym charakter czynności (np. walne zgromadzenia spółki, zabranie wspólnoty mieszkaniowej) lub szczególne okoliczności (np. choroba, podeszły wiek).
Czynności notarialnych notariusz Małgorzata Derdas – Dziewit oraz notariusz Mirosława Skłodowska dokonują w języku polskim. Na żądanie strony możliwe jest dokonanie czynności notarialnej w języku obcym, powołując do czynności notarialnej tłumacza przysięgłego właściwego dla języka ojczystego strony.

Notariusz Małgorzata Derdas – Dziewit oraz notariusz Mirosława Skłodowska udzielają nieodpłatnie wszelkich informacji dotyczących czynności notarialnych.

Kancelaria Notarialna w Sosnowcu jest czynna od poniedziałku do piątku, przy czym istnieje możliwość sporządzania aktów notarialnych w innym miejscu lub terminie po wcześniejszym telefonicznym ustalaniu terminu i godziny spotkania z notariuszem.