Sprzedaż lub darowizna działki

Lista dokumentów koniecznych przy sprzedaży lub darowiźnie działki obejmuje:

 • numer księgi wieczystej lub odpis zwykły z księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia: czyli jeden z wymienionych dokumentów to jest wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
 • dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, NIP, adres zameldowania),
 • dodatkowo w przypadku osób prawnych – aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP, a także zgoda odpowiedniego organu na zbycie lub nabycie nieruchomości jeśli jest wymagana,
 • wartość rynkowa działki (cena sprzedaży),
 • warunki i data wydania działki,
 • nr konta bankowego sprzedającego,
 • dowód opłacenia podatku od nieruchomości lub opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku lub decyzja o warunkach zabudowy,
 • wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej gdy będzie wydzielana działka do nowej księgi wieczystej,
 • ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości gdy następuje podział działki,
 • mapa sytuacyjna do celów prawnych.

Notariusz Małgorzata Derdas – Dziewit oraz notariusz Mirosława Skłodowska udzielają nieodpłatnie wszelkich informacji dotyczących czynności notarialnych.