Akt poświadczenia dziedziczenia

Lista dokumentów koniecznych przy sporządzeniu aktu poświadczenia dziedziczenia obejmuje:

  • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
  • testament spadkodawcy, jeżeli został sporządzony,
  • akt stanu cywilnego spadkobierców: odpis skrócony aktów urodzenia lub akty małżeństwa,
  • dane osobowe spadkobierców (imiona, nazwiska, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania),
  • numer PESEL zmarłego.

Notariusz Małgorzata Derdas – Dziewit oraz notariusz Mirosława Skłodowska udzielają nieodpłatnie wszelkich informacji dotyczących czynności notarialnych.