Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

Lista dokumentów koniecznych przy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu obejmuje:

  • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o przysługującym zbywcy prawie do lokalu,
  • podstawa nabycia: czyli jeden z wymienionych dokumentów to jest przydział lub wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
  • odpis zwykły z księgi wieczystej, jeżeli została ona założona,
  • dane osobowe stron umowy (imiona, nazwiska, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zameldowania, NIP),
  • dodatkowo w przypadku osób prawnych – aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP,
  • wartość rynkowa lokalu (cena sprzedaży),
  • warunki i data wydania lokalu,
  • nr konta bankowego sprzedającego,
  • zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
  • zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych.

Notariusz Małgorzata Derdas – Dziewit oraz notariusz Mirosława Skłodowska udzielają nieodpłatnie wszelkich informacji dotyczących czynności notarialnych.